Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu Beardme.pl

§1

Beardme.pl jest sklepem internetowym działającym w Polsce.

§2

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Beardme.pl.

§3

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu Beardme.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu Beardme.pl nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

§4

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Beardme.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Beardme.pl jest sprzedawca.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego Beardme.pl zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego Beardme.pl mogą być:

1) W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator sklepu udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

2) W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym Beardme.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§5

 1. Aby złożyć zamówienie, należy dodać produkty do koszyka i postępować zgodnie z dalszą instrukcją dostępną na Beardme.pl.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu poprzez kliknięcie znaku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia.
 3. Zamówienie po opłaceniu ze strony Konsumenta wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu InPost, bądź firmy kurierskiej na adres wskazany przez zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy dostawy następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§6

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w ustępie 1. niniejszego paragrafu,  zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a Beardme.pl zwraca na rachunek bankowy zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§7

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony, bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres Beardme.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Beardme.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, Beardme.pl informuje o tym zamawiającego mailem. Wedle wyboru zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez zamawiającego.

§8

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy Beardme.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

BeardMe